درباره ما

اهداف اصلی 

  •          ایجاد اشتغال در کشور  به صورت مستقیم  و غیر مستقیم
  •          ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب به باغداران پسته کشور
  •          فروش داخلی محصول پسته با بهترین کیفیت و نرخ، در مقایسه با سایر تولیدکنندگان
  •          ارتقاء فناوری در واحدهای تحت پوشش
  •          افزایش بهره وری منابع آب
  •          ارتقاء سودآوری در واحد سطح
  •          افزایش متوسط سود هر هکتار باغ پسته
  •          افزایش صادرات پسته کشور از طریق بازاریابی و رسوخ در بازارهای جدید
  •          توسعه باغات ارگانیک پسته
  •          ارز آوری به داخل کشور